Основна цел на проект „МОТИВАЦИЯ И МЕДИАЦИЯ В МНОГООБРАЗИЕТО –
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНТЕРКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ“
Повишаване професионалните компетентности на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти от пет партньорски училища от Северозападния регион
за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения
у учениците за възприемане на етнокултурните различия.
Специфични цели:

 1. Развитие на толерантност към културното и етническо многообразие и създаване
  на подходящ социално-психологически климат в училището чрез прилагане на
  стратегии за квалификация на учителите и административния персонал в областта
  на образованието за работа в мултиетническа среда.
 2. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и знанията на
  образователни медиатори за работа в мултикултурна среда с оглед равноправно
  участие на всички ученици в образователната система, повишаване на мотивацията
  за учене и подкрепа на културната идентичност на учениците.
  В резултат: ще се идентифицират нуждите и ще се изготвят стратегии на
  партньорите за подобряване на работата в мултиетническа среда; ще се повишат
  квалификацията и уменията на педагогическите специалисти и образователните
  медиатори, като активни участници в мултикултурния диалог и водеща сила в
  създаването на подходящ социално-психологически климат в училището чрез 2
  изнесени обучения, които завършват с присъждане на 2 квалификационни кредита и
  по 4 обучения на място в училищата без присъждане на кредити.
  Индикативна програма за обученията на място: 1. Тематична област: Мирна педагогика и медиация в
  училище – повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда и
  изграждане на междукултурни компетенции и умения за решаване на крос-културни конфликти. 2. Тематична
  област: Инфлуенсъри, имиджмейкъри, хейтъри и тролове – конкуренция на традиционните възпитатели
  (училище, родители) и значението им в мултикултурна образователна среда. (Обучението ще обхване
  сблъсъкът между новите и традиционни възпитатели, като същевременно ще се фокусира и върху справянето
  с проблемни поведения във връзка с агресия, лъжи, заблуди и манипулации.)

Проект № BG05M2OP001-3.017-0039-C01 „Мотивация и медиация в многообразието – педагогическите специалисти в интеркултурния диалог“,
финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и

инвестиционни фондове.
www.eufunds.com

 1. Тематична област: Интеркултурно и интерактивно образование – нова парадигма за подготовка на
  педагогическите специалисти в условия на мултикултурна среда. (Обучението включва голяма част от
  интерактивните подходи в обучителния процес пречупени през призмата на мултикултурната образователна
  среда – образно и латерално мислене и възприемане, брейнсторминг, творческо генериране на идеи и др.) 4.
  Тематична област: Управление на промяната, стреса и времето в ракурса на мултикултурната образователна
  среда, а именно как съвременният учител да се справи със стреса, професионалното прегаряне в
  непрекъснато променяща се среда.
  Индикативна програма за обученията с присъждане на кредити: 1. Тематична област: Работа и
  взаимодействие с образователния медиатор; работата на ОМ с учители, родители и ученици; работата на ОМ
  относно кампании за превенция на отпадане от училище, ранни и насилствени бракове, кампании за
  повишаване на образователното ниво; работа на ОМ на терен – посредничество, информиране, комуникация
  между местната общност и институциите. 2. Тематична област: Мултикултурното училище – изграждане на
  позитивна мултикултурна образователна среда управление на мултикултурното училище – нормативна
  уредба, добри практики, финансови възможности за подкрепа, юридически, икономически и психологически
  аспекти на мултикултурната образователна среда; приобщаване на ученици и родители към единни
  граждански ценности и възприемане на етнокултурните различия; разбиране на себе си и другите в
  мултикултурна среда; реализация и развитие на културните идентичности, измерване на културите.

Период на изпълнение: 04.12.2020г. – 30.09.2023г.