Целта на група „Млад еколог“ е учениците да осъзнаят зависимостта на хората от природата; начините, по които човешката дейност допринася за замърсяването на околната среда.

Да формират представи за природата като източник на живот.

Да формира положително отношение към заобикалящата ги среда и екологично съзнание и поведение.

Съпричастност към проблемите за опазване на природата и включване в решаването на екологични проблеми.

Екологично възпитание, природолюбие, разделно събиране на отпадъци.

Да развият умения за анализиране, систематизиране и обобщаване, както и прецизност,  наблюдателност и творчески умения.

Усъвършенстване на уменията за работа в екип.

Участват 10 ученици от 5 – тите класове, ръководител Николина Страхилова