ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКАТА – ВИПУСК 2020 година

ИЗПИТИ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКАТА – ВИПУСК 2020 година 

 

Изпитите за промяна на оценките по учебни предмети след завършена образователна степен се провеждат, съгласно чл. 27, ал. 1 и ал. 2 и чл. 29 от Наредба № 3 за системата на оценяване.

 

  1. Учениците, завършили 12 клас, имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка, но на не повече от три изпита. За промяната на оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас от гимназиалния етап, се допуска само полагане на изпит за промяна на годишна оценка. 
  2. Изпитите за промяна на годишна оценка и изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за ХII клас. 
  3. Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка. 
  4. Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа. 
  5. Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка е крайна. Когато получената оценка е Слаб 2, ученикът се явява на поправителен изпит. 
  6. Изпитите се полагат по условие и ред, определени със заповед на директора на училището. 

 

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити за промяна на оценката за випуск 2020 г.: 

от 29.04.2020 до 07.05.2020 година 

 

Дати за полагане на тези изпити: 

15, 18 и 19 май 2020 г. година 

Заявленията се подават в стаята на заместник – директорите.