За периода от 29.11. до 03.12.2021г. включително – присъствено се обучават

 • За периода от 29.11. до 03.12.2021г. включително – присъствено се обучават учениците от
 • начален етап Іа, Іб, ІІа, ІІб, ІІIа, ІVа, ІVб;
 • първи гимназиален етап VІІIа, VІIІб, IХа, IXб клас;
 • втори гимназиален етап Xa, Xв, ХІа,ХІб клас;
   Присъствените занятия да се провеждат при стриктно спазване на Насоки за
  работа през учебната 2021/2022 година в условията на Covid-19., разработени и
  предложени от МЗ и МОН;
   Часовете се провеждат съгласно седмичното разписание за I -ви срок на учебната
  2021/2022 година.
 • При обучението в ОРЕС се използва общата за училището платформа на
  Classroom;
 • При проблем с платформата за деня да се използват други алтернативни форми;
 • При възникнал проблем с акаунт на ученик да се информира ЗДУД r и Калоян
  Маринов за генериране на нова парола;
 • Обучението в ОРЕС и присъствено обучение да се провежда по утвърденото
  седмично разписание и със следната продължителност на учебния час от 30 мин за прогимназиален етап и за гимназиален етап 40 минути, съгласно нормативната уредба.