Заповед за провеждане на ДЗИ за учебната 2016/2017 годинаЗАПОВЕДИ ЗА ВАКАНЦИИТЕ И ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЗИ И НВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016 – 2017 Г.Мерки срещу преписването на ДЗИhttp://rsvu.mon.bg/rsvu3/ –Рейтингова система на висшите училищаВАЖНО!!!!!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЗИZapoved_DZI_2015_2016

ВНИМАНИЕ! Пише се само с  ЧЕРЕН ХИМИКАЛ

Прочети: инструктаж за зрелостника тук

 

За вас, зрелостници!

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва

  Сесия май-юни
07.03.2016г. – 18.03.2016г. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит)
до 17.05.2016г. Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
до 17.05.2016г. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити 
18 май 2016г. Български език и литература
20 май 2016г. Втори държавен зрелостен изпит
26.05.2016г. -01.06.2016г. Държавни изпити по желание на ученика
19.05.2016г. – 05.06.2016г. Оценяване на изпитните работи 
до 10.06.2016г. Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

 Всички изпити са с начален час 08:00 часа

  Сесия август-септември
04.07.2016г. – 15.07.2016г. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит)
до 05.08.2016г. Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали 
26.08.2016г. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
29.08.2016г. Български език и литература
30.08.2016г. Втори държавен зрелостен изпит
31.08.2016г. – 02.09 2016г. Държавни изпити по желание на ученика
30.08.2016г. – 09.09.2016г. Оценяване на изпитните работи 
 до 12.09.2016г. Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

 Всички изпити са с начален час 08:00 часа

Указания към зрелостниците относно организацията и приключването на 2015/2016 учебна година

I.Възможности за промяна на оценките по учебни предмети след завършена образователна степен, чл.27 ал.1 и ал.2 и чл.29 от Наредба №3 за системата на оценяване.

1. Учениците, завършили 12 клас, имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от три. За промяната на оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас от гимназиалния етап, се допуска само полагане на изпит за промяна на годишна оценка.

2. Изпитите за промяна на годишна оценка и изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия   за ХII клас.

3 Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

4. Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа.

5. Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка  е крайна. Когато получената оценка е слаб 2, ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл. 28, ал. 4 – 8 от Наредба №3 за системата на оценяване.

6.Изпитите се полагат по условие и ред, определени със заповед на директора на училището.

Срок за подаване на заявления за явяване на изпити за промяна на оценката за Випуск 2016 год.:очаквайте

Дати за полагане на тези изпити:

II. Поправителни изпити :

1.Ученици, получили годишна оценка слаб 2 по учебни предмети от ЗП, ЗИП или ПП имат право на две редовни поправителни сесии. Редовните поправителни сесии за учениците от 12 клас са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

2.Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб 2 по учебни предмети от задължителната или задължително избираемата подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити, могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в  редовните поправителни сесии за следващата учебна година,които са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.

Приключване на учебната година за 12 клас: 13.05.2016

Тържествено изпращане на Випуск 2016год.: 24.05.2016г.

III.Държавни зрелостни изпити

1. Държавните зрелостни изпити по чл. 24, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета за придобиване на средно образование се полагат от учениците, успешно завършили XII клас.Нормативни документи, определящи съдържанието, реда и начина за полагане: НАРЕДБА № 3 ОТ 17 МАЙ 2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, НАРЕДБА № 1 от 11.04. 2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити.Държавните зрелостни изпити  са два, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети „чужд език“, „математика“, „физика и астрономия“, „биология и здравно образование“, „химия и опазване на околната среда“, „история и цивилизация“ и „география и икономика“ и предметният цикъл „философия“, изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.

 По свое желание ученикът може да положи и държавни зрелостни изпити по избрани от него учебни предмети или цикъл от учебни предмети посочени по-горе.В случай че ученик е заявил желание за допълнителен ДЗИ и не се е явил или е получил оценка слаб 2, то той не се вписва в дипломата му.

2. Държавните зрелостни изпити се провеждат в две сесии:

– през май – юни;        – през август – септември;

Съгласно ежегодно издавана заповед от Министъра на образованието, младежта и науката – за тази учебна година това е Заповед № РД09-1360/29.08.2014 год.: Заповед на министъра – Zapoved_DZI_2015_2016

БЕЛ – 18.05.2016г. начало 08.00ч.

II ДЗИ-20.05.2016г. начало 08.00ч.

ДЗИ по желание на ученика- в периода 26.05.2016 – 01.06.2016г.

БЕЛ-29.08.2016г. начало 08.00ч

II ДЗИ-30.08.2016г. начало 08.00ч

ДЗИ по желание на ученика- в периода 31.08.2016 – 02.09.2016г.

В цитираната по-горе заповед е графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през 2015-2016 учебна година.

3. При условията и по реда на  Наредба №3 за организацията и провеждането на ДЗИ, се полагат и изпитите по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, за получаване на документ по чл. 4, т. 41 от Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета.

4. След полагане на ДЗИ  в тридневен срок след получаване на копие от окончателните протоколи с изпитните резултати и оценените изпитни работи,  зрелостниците лично може да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.

§   Подписва се в протокола и незабавно напуска залата и сградата.

§  Заповед на министъра – Zapoved_DZI_2015_2016

§   Повече информация за ДЗИ може да намерите тук.

§  Наредба №1 от 11.04.2003г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити – 

§  Наредба №3 от 17.05.2004г. за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити –тук

Още информация – zamaturite.bg , matura.bg , regalia6.com/maturi