Заповед Алгоритъм за преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние

Заповед Вътрешни правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние

Заповед Годишен комплексен план

Заповед Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес

Заповед Дневно разписание

Заповед етичен кодекс, план и правилник комисия по колегиална етика

Заповед за план за комисия за културна и спортна дейност

Заповед за план за подобряване на образователната среда

Заповед за План комисия БДП

Заповед за плана за действие и финансиране

Заповед класни ръководители

Заповед контролна дейност на зам.директора

Заповед мерки за повишаване качеството на образование

Заповед Организация на учебния ден

Заповед План за работа на комисията по осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Заповед план за работа с родителите

Заповед планове МО

Заповед Правила за валидиране на резултати от обучението

Заповед Правилник за вътрешния трудов ред

Заповед Правилник за дейността на училището

Заповед Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Заповед Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Заповед Програма за повишаване на резултатите от образователно възпитателната работа

Заповед Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвимите групи

Заповед Процедура и вътрешни правилаза извиняване на отсъствия

Заповед пропускателен режим

Заповед седмично разписание

Заповед Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

Заповед Спортен календар

Заповед Стратегия на училището

Заповед състав комисия по колегиална етика

Заповед тематичен план на заседанията на ПС

Заповед График втори час на класа

Заповед График класни работи

Заповед График консултации с ученици първи срок

Заповед График контролни работи

Заповед форми на обучение