На основание чл. 259, ал. 1 и чл.115а от Закона за предучилищното  и училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 2 и 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 61, ал.2, чл. 63, ал. 4 и ал. 11 и чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с решение на Министерски съвет от 26.01.2021 г. за удължаване на срока на обявената извънредна епидемична обстановка, в съответствие с Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19, Наредба №10 от 1.09.2020 г. за организацията на дейностите в училищното образование, Наредба №4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда и в изпълнение на Заповед РД-01-52/26.11.2020 г на Министъра на здравеопазването

Присъствено ще посещават учебните часове учениците от следните класове в следният график (като ОРЕС се чете – Обучение от Разстояние в Електронна Среда)

от 04.02.2021г. до 17.02.2021г.от 18.02.2021г. до 02.03.2021г.от 04.03.2021г. до 17.03.2021г.
Присъствено – VІІ, VІІІ, ХІІПрисъствено – V, Х, ХІ класПрисъствено – VІ, ІХ, ХІІ клас
1 час – 7.50 ч. -8.30 ч.
2 час – 8.40 ч. – 9.20 ч.
3 час – 9.30 ч. – 10. 10 ч.
4 час – 10.30 ч. – 11.10 ч.
5 час – 11.20 ч. – 12.00 ч.
6 час – 12.10 ч. – 12.50 ч.
7 час – 13.00 ч. – 13.40 ч.
1 час – 7.50 ч. -8.30 ч.
2 час – 8.40 ч. – 9.20 ч.
3 час – 9.30 ч. – 10. 10 ч.
4 час – 10.30 ч. – 11.10 ч.
5 час – 11.20 ч. – 12.00 ч.
6 час – 12.10 ч. – 12.50 ч.
7 час – 13.00 ч. – 13.40 ч.
1 час – 7.50 ч. -8.30 ч.
2 час – 8.40 ч. – 9.20 ч.
3 час – 9.30 ч. – 10. 10 ч.
4 час – 10.30 ч. – 11.10 ч.
5 час – 11.20 ч. – 12.00 ч.
6 час – 12.10 ч. – 12.50 ч.
7 час – 13.00 ч. – 13.40 ч.
ОРЕС – V, VI, IX, X, XIОРЕС – VI, VII, VIII, IX, XIIОРЕС – V VII, VIII, X, XI
Прогимназиален ОРЕС графикГимназиален ОРЕС график
1 час – 7.50 ч. -8.20 ч.
2 час – 8.40 ч. – 9.10 ч.
3 час – 9.30 ч. – 10. 00 ч.
4 час – 10.30 ч. – 11.00 ч.
5 час – 11.20 ч. – 11.50 ч.
6 час – 12.10 ч. – 12.40 ч.
7 час – 13.00 ч. – 13.30 ч.
1 час – 7.50 ч. -8.30 ч.
2 час – 8.40 ч. – 9.20 ч.
3 час – 9.30 ч. – 10. 10 ч.
4 час – 10.30 ч. – 11.10 ч.
5 час – 11.20 ч. – 12.00 ч.
6 час – 12.10 ч. – 12.50 ч.
7 час – 13.00 ч. – 13.40 ч.