Документи

Правилник за дейността на СУ “Христо Смирненски”

План контролна дейност – Директор

План контролна дейност – заместник – Директор

Образование в условията на COVID-19 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

Правила за обучение в електронна среда от разстояние в условията на COVID-19

Правила за организиране на работата през учебната 2020/2021 в условията на COVID-19

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19

Вътрешен трудов ред

Учебни Планове

План Целодневна Организация на учебния ден

Индивидуални учебни планове

Планове на методическите обединения

Планове училищни комисии

План за квалификационна дейност

Програма за гражданско, екологично и интеркултурно образование

Правилник безопасни условия на труд

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи

План за откриване и безопасност на учебната 2020/2021 в условията на COVID 19

Спортен календар

Заповед форми на обучение

Безопасност

Протокол за почивстване и дезинфекция

Дейности по превенция в риск от отпадане

Програма за взаимодействие със семйството

Продрама за повишаване резултатите от образователно – възпитателната дейност