Възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците V-ХІІ клас от 06.12.2021 г.

ЗАПОВЕД

№ РД 15-140/03.12.2021 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 31, ал. 1, т. 2 и чл. 24 от Наредба №15 от 22 юли 2019 г. за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие с въведените противоепидемични мерки в раздел І, т. 7 и т. 8-21 от Заповед № РД 01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, Заповед № РД 09-4813/03.12.2021 г. и Заповед № РД 09-4814/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката

НАРЕЖДАМ:

  1. Възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците V-ХІІ клас от 06.12.2021 г.
  2. В деня на изследване (понеделник) с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID- 19, учениците се явяват най-късно 7.50 ч.
  3. Учебните занятия в деня на изследване започват в 8.30 ч.
  4. В деня на изследване – понеделник до края на кампанията за изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за  COVID- 19, да се проведе при следната организация
  5. Графикът на часовете за І и ІІ клас на начален етап на основната образователна степен в деня на тестване (понеделник) е следният:
часначалокрай
1 час08:30 часа09:05 часа
2 час09:25 часа10:00 часа
3 час10:10 часа10:45 часа
4 час10:55 часа11:30 часа
5 час11:40 часа12:15 часа

В останалите дни – вторник, сряда, четвъртък и петък графикът остава непроменен съгласно заповед № РД 15-569/14.09.2021 г.

  • Графикът на часовете за ІІІ-ХІІ клас в деня на тестване (понеделник) е следния:
часначалокрай
1 час08:30 часа09:10 часа
2 час09:30 часа10:10 часа
3 час10:15 часа10:55 часа
4 час11:00 часа11:40 часа
5 час11:45 часа12:25 часа
6 час12:30 часа13:10 часа
7 час13:15 часа13:55 часа

В останалите дни – вторник, сряда, четвъртък и петък графикът остава непроменен съгласно заповед № РД 15-569/14.09.2021 г.

  1. Продължителността на учебните часове по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт при целодневната организация на учебния ден по групи остава непроменени
  2. Учениците от І-ХІІ клас, чиито родители не са дали съгласие за тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове за  COVID- 19 се обучават онлайн във виртуалните класни стаи

Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите в училището и на учениците и родителите за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.