Възстановяване на присъствените учебни занятия за всички ученици от І-ХІІ клас без тестване считано от 15.12.2021 г.

ЗАПОВЕД

№ РД 15-153/14.12.2021 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл. 31, ал. 1, т. 2 и чл. 24 от Наредба №15 от 22 юли 2019 г. за статута  и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие с въведените противоепидемични мерки в раздел І, т. 7 и т. 8-21 от Заповед № РД 01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, Заповед № РД 09-4813/03.12.2021 г. и Заповед № РД 09-4814/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката, във връзка с намаляване на заболеваемостта от COVID- 19 в община Гулянци под 250 на 100 000 население за 14-дневен период

НАРЕЖДАМ:

Възстановяване на присъствените учебни занятия за всички ученици от І-ХІІ клас без тестване считано от 15.12.2021 г.