На основание чл. 257, ал. 1, чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното  и училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 2 и 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 61, ал.2, чл. 63, ал. 4 и ал. 11 и чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с решение №673 на Министерски съвет от 25.09.2020 г. за удължаване на срока на обявената извънредна епидемична обстановка, в съответствие с Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 и в изпълнение на Заповед РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД 09-3457/26.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката и решение на Педагогически съвет с протокол №4/27.11.2020 г.

І. За периода  30.11.2020 г. – 21.12.2020 г.  се преустановят присъствените учебни занятия за всички ученици І-ХІІ клас и да преминат в Обучение в електронна среда от разстояние – ОЕСР в Classroom

ІІ. При обучението в електронна среда от разстояние остава в сила утвърдената седмична програма с начало 9.00 ч.

ІІІ. Продължителността на часовете  при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава:

  1. в началния етап – 20 минути

  2. в прогимназиалния етап – 30 минути

  3. в гимназиалната степен – 40 минути

Да се осигурява почивка между часовете от 10 минути и след третия учебен час 20 минути

ІV. График на часовете

Начален етап

1 час 09.00   –  09.20
2 час 09.30  –  09.50
3 час 10.00  –  10.20
4 час 10.40  –  11.00
5 час 11.10 –  11.30
6 час 11.40 – 12.00
7 час 12.10 – 12.30

 

Прогимназиален етап

1 час 09.10   –  09.40
2 час 09.50  –  10.20
3 час 10.30  –  11.00
4 час 11.20  –  11.50
5 час 12.00 –  12.30
6 час 12.40 – 13.10
7 час 13.20 – 13.50

Гимназиален етап

1 час 08.50   –  09.30
2 час 09.40  –  10.20
3 час 10.30  –  11.10
4 час 11.30  –  12.10
5 час 12.20 –  13.00
6 час 13.10 – 13.50
7 час 14.00 – 14.40

 

ЦДО 1-4 клас

1 час 13.30   –  13.50 Самоподготовка
2 час 14.00  –  14.20 Самоподготовка
3 час 14.40  –  15.00 Занимания по интереси
4 час 15.10  –  15.30 Занимания по интереси

 

ЦДО 5-6 клас

1 час 14.00   –  14.30 Самоподготовка
2 час 14.40  –  15.10 Самоподготовка
3 час 15.30  –  16.00 Самоподготовка
4 час 16.10  –  16.40 Занимания по интереси

 

ІV. Да се спазват правилата при работа в ОЕСР